ROSPA0104 Valea Fizeşului-Sic-Lacul Ştiucilor

  • Amplasare pe teritoriul comunelor Fizeşu Gherlii, Sic, Ţaga, Geaca, Cătina
  • Suprafaţa (ha): 1627 ha

Situl ROSPA0104 Valea Fizeşului-Sic-Lacul Ştiucilor a fost declarat arie de protecţie specială în principal datorită speciilor şi efectivelor populaţionale ale speciilor de păsări dependente de habitatele de zone umede, care cuibăresc sau care tranzitează zona în perioadele de pasaj din perioadele pre- şi post-reproductive.

Importanţa sitului pentru conservarea diversităţii avifaunistice constă în faptul că aici cuibăresc 2 specii de interes conservativ global (criteriul C1) (http://iba.sor.ro/ce_sunt_aia.htm), respectiv Aythya nyroca (specie dependentă de zonele umede) şi Crex crex (specie dependentă de pajiştile şi/sau păşunile mezofile şi mezo-higrofile), cărora li se adaugă 8 specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene (criteriul C6), respectiv Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Porzana parva, Circus aeruginosus (toate dependente de vegetaţia palustră), Caprimulgus europaeus (cuibăreşte şi se hrăneşte la liziere de pădure), Dendrocopos medius (specie tipică pentru stejăretele rare cu arbori bătrâni), Anthus campestris şi Sylvia nisoria (ambele cuibărind în pajişti cu tufărişuri).

O particularitate deosebit de importantă a ROSPA0104 este prezenţa pe malul lacului Ţaga Mare, în Pădurea Ciuaşului, a celei mai mari colonii mixte de stârci de noapte (Nycticorax nycticorax – listat în anexa I a Directivei Păsări, cu efective de aproximativ 50 perechi clocitoare) şi stârci cenuşii (Ardea cinerea) din Transilvania (circa 270 perechi clocitoare).